4.2.14 Investeringskosten

Omschrijving beoordelingsaspect

Voor dit beoordelingsaspect is gekeken naar de totale investeringskosten voor de dijkversterking. Hierbij worden onder andere bouwkosten, vastgoedkosten en engineeringkosten meegenomen, die allen nodig zijn om de dijkversterking te realiseren.

Beoordelingsmethodiek

De kosten maken we inzichtelijk volgens de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK). De beoordeling is kwantitatief en wordt uitgevoerd door een specialist kostenramingen volgens de volgende beoordelingsschaal, voor zowel de dijkvakken afzonderlijk alsook de kansrijke alternatieven als geheel. Voor dijkvakken 4a en 4b zijn geen kostenramingen gemaakt. Voor deze dijkvakken is de verwachting dat de aanwezige veiligheidsopgave na aanvullend onderzoek in de planuitwerkingsfase zal komen te vervallen, waardoor geen ingrepen nodig zullen zijn.

+

Indicatieve kosten zijn het laagst van alle alternatieven en minimaal 10% lager dan het op 1 na goedkoopste alternatief.

0

Indicatieve kosten per meter het laagst, minder dan 10% lager dan de kosten van andere alternatieven.

OF

Indicatieve kosten vergelijkbaar met het goedkoopste alternatief (<10% afwijking).

-

Indicatieve kosten 10-20% hoger dan het goedkoopste alternatief.

--

Indicatieve kosten 20-30% hoger dan het goedkoopste alternatief.

---

Indicatieve kosten >30% hoger dan het goedkoopste alternatief.

Beoordelingsmethode: Deskundigenoordeel, kwantitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

Omschrijving dijkversterkingsmaatregelen

  • SSK-raming kansrijke alternatieven.

  • Kader kostenraming HDSR