2. Inleiding MER deel 1

De Lekdijk voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en daarom versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven onder de noemer Sterke Lekdijk. De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is een deelproject van Sterke Lekdijk. Het traject is 10,9 km lang en loopt van oost naar west langs de noordkant van de Lek van de Veerweg van het Culemborgse Veer (dijkpaal 306) tot aan de Beatrixsluis van het Lekkanaal (dijkpaal 204).

Het deelproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis bevindt zich aan het einde van de verkenningsfase. Hierin beoordelen we de effecten van kansrijke alternatieven voor de dijkversterking, wegen we deze af en stellen we een voorkeursalternatief (VKA) samen. De resultaten van hiervan zijn vastgelegd in de Nota voorkeursalternatief (NVKA). Naast de NVKA is een concept MER opgesteld die de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven en het VKA in detail beschrijft (MER deel 1, het document dat u nu leest). Het MER deel 1 is een bijlage bij de NVKA, heeft bijgedragen aan de afweging tot het VKA en maakt deel uit van de m.e.r.-procedure.

Figuur 2‑1: Dijktraject Culemborgse Veer - Beatrixsluis