2.2. Ambities gebiedspartners, meekoppelkansen en raakvlakprojecten

Voor de gebiedsgerichte aanpak heeft HDSR samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst ondertekend (op 26 juni 2020) voor de verkenningsfase van de dijkversterking tussen Culemborgse Veer - Beatrixsluis. Met deze overeenkomst spreken de partijen de ambitie uit om tegelijk met de dijkversterking gezamenlijk kansen voor het gebied op te pakken. Door opgaven te combineren, kan er meerwaarde voor het gebied worden gecreëerd en kan er efficiënter worden gewerkt, met minder overlast voor de omgeving. Om de afstemming tussen HDSR en de gebiedspartners goed te laten verlopen heeft de provincie Utrecht een gebiedsregisseur aangesteld. De gebiedsregisseur jaagt de ontwikkelingen aan en bewaakt de samenhang tussen de dijkversterking, meekoppelkansen en de raakvlakprojecten zoals in de Nota van Uitgangspunten geïntroduceerd (H3.2.1).

De planning voor de realisatie van de dijkversterking blijft maatgevend. Meekoppelkansen worden niet in het dijkversterkingsproject opgenomen als dit negatieve invloed heeft op de waterveiligheidsopgave. Naast meekoppelkansen zijn er ook raakvlakprojecten. Dit zijn projecten van de gebiedspartners die zich buiten de scope van de dijkversterking bevinden maar wel in hetzelfde gebied plaatsvinden waarbij er raakvlakken zijn met de dijkversterking. HDSR en de gebiedspartners hebben afgesproken dat zodanig rekening gehouden wordt met elkaars initiatieven dat raakvlakprojecten niet onmogelijk worden gemaakt.

In de onderstaande kaart wordt voor de projecten vanuit de samenwerkingsovereenkomst op de laatste stand van zaken weergegeven. Door met uw muis op één van de icoontjes te gaan staan in onderstaande afbeelding kunt u direct de toelichting lezen op het project.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.