4.3.1 Behoud en versterking bestaande situatie

In deze behoudende oplossing is uitgegaan van het in stand houden van de bestaande situatie en het minimaal meekoppelen van wensen en ambities. Het ruimtelijk beeld van de dijk en omgeving wordt niet aangetast.

Om het bestaande landschap en zijn functies zo veel mogelijk intact te laten wordt de waterveiligheidsopgave voor de dijk volledig door constructies opgelost, waardoor de dijk niet breder zal worden. Op deze manier kunnen alle huidige functies rondom de dijk, zoals agrarische gronden, natuurwaarden en cultuurhistorische elementen, worden behouden.

In deze mogelijke oplossing wordt een beperkte bijdrage geleverd aan het versterken van recreatieve en cultuurhistorische elementen. Op een aantal bijzondere locaties waar nu al recreatieve punten liggen zullen faciliteiten kleinschalig worden uitgebreid om uitzichtpunten of rustpunten te creëren en deze beter met de dijk te verbinden. Dit gebeurt bij de werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals het Werk aan de Groeneweg, Fort Honswijk en de kazemat nabij de Beatrixsluizen. Het wiel bij de kern Tull en ’t Waal wordt als extra rustpunt gecreëerd. Hiermee ontstaat een regelmatige opeenvolging van rustpunten op en langs de dijk.

Figuur 4.2 Kaart van mogelijke oplossing 1 – Dijk als behouder en versterker van de bestaande situatie

Figuur 4.3 Bouwstenen toegepast in mogelijke oplossing 1 – Dijk als behouder en versterker van de bestaande situatie.