5.2.2 Resultaten afweging van mogelijke naar kansrijke oplossingen

Hieronder volgen de resultaten van de afweging met eerst de reflectie op de projectdoelstelling en vervolgens de effectbeoordeling aan de hand van het beoordelingskader. De NKO Bijlage Effectbeoordeling licht de effectbeoordeling aan de hand van het beoordelingskader verder toe.

Reflectie op projectdoelstelling

Tabel 5-3 geeft een visuele weergave van het resultaat van de reflectie op de projectdoelstelling. Groen (+) duidt op een positieve bijdrage, geel (0) op een neutrale bijdrage en oranje (-) op een negatieve bijdrage aan het bereiken van de projectdoelstelling. De scores staan onder de tabel verder toegelicht.

Alle oplossingen scoren vergelijkbaar op de onderdelen ‘Waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering’ en op ‘Mate van innovatie’. Met name op de onderdelen ‘bestuurlijk en maatschappelijk gedragen en maatschappelijke meerwaarde’ en ‘inpassing in de omgeving’ kan in deze stap tussen de mogelijke oplossingen een onderscheid gemaakt worden. De thema’s (H2.1) voor de gebiedsgerichte aanpak zijn in deze stap van de afweging leidend geweest.

Door met uw muis op de info-buttons in één van de vakjes te gaan staan kunt u direct de toelichting lezen op de beoordeling.

Tabel 5‑3: Resultaat van de reflectie op de projectdoelstelling.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Effectbeoordeling op basis van het beoordelingskader

De resultaten van de effectbeoordeling op basis van het beoordelingskader staan samengevat in Tabel 5.4. Hierin is te zien hoe de verschillende mogelijke oplossingen zich van elkaar onderscheiden op de verschillende beoordelingscriteria. Groene kleuren duiden op een positief effect, geel op een neutraal of geen effect en oranje op een (potentieel) negatief effect.

Door met uw muis op één van de info-buttons in de vakjes te gaan staan kunt u direct de toelichting lezen op de beoordeling. Alle mogelijke oplossingen scoren positief op het criterium waterveiligheid, omdat de dijkversterking altijd moet leiden tot een waterveilige oplossing. De scores op de criteria riviersysteem, natuur, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Cultuurhistorie en archeologie en Wonen, bedrijven en landbouw verschillen per mogelijke oplossing er worden daarom per mogelijke oplossing toegelicht.

In de NKO Bijlage Effectbeoordeling staan de resultaten van de verschillende stappen uit de effectbeoordeling die hebben geleid tot onderstaande samenvattende tabel. Hierin staat onder andere:

  • Per deeltraject een beoordeling van de effecten van de verschillende technische bouwstenen voor ieder beoordelingsaspect (NKO Bijlage Effectbeoordeling, H4.1);

  • Per mogelijke oplossing voor ieder beoordelingsaspect een samenvattende tabel met daarin de effecten van alle gebruikte technische bouwstenen op de verschillende deeltrajecten (NKO Bijlage Effectbeoordeling, H4.2).

Tabel 5-4 Resultaten van de effectbeoordeling op basis van het beoordelingskader.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.