1.1. Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden en West Nederland tegen overstroming.

1.2. De dijkversterking in fasen

De dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase.

1.3. Wat staat er in deze Nota Kansrijke Oplossingen?

Tijdens stap 2 binnen de verkenningsfase brengen we mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking in beeld en selecteren we vervolgens kansrijke oplossingen.

2. Gebiedsgerichte aanpak

De dijkversterking biedt kansen om gelijktijdig met het oplossen van de waterveiligheidsopgave ook met andere wensen in het gebied aan de slag te gaan. HDSR wil dit moment aangrijpen om met andere partijen (bv.

2.1. Thema’s voor de gebiedsgerichte aanpak

In de Nota van Uitgangspunten en het ruimtelijk kwaliteitskader voor de dijkversterking van Culemborgse Veer - Beatrixsluis is de visie beschreven voor een goede inpassing van de dijk in de omgeving.

2.2. Ambities gebiedspartners, meekoppelkansen en raakvlakprojecten

Voor de gebiedsgerichte aanpak heeft HDSR samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst ondertekend (op 26 juni 2020) voor de verkenningsfase van de dijkversterking tussen

2.3. Wensen vanuit de omgeving

Uiteraard kunnen ook anderen dan de gebiedspartners wensen aandragen. Wensen en kansen die bewoners zien worden verzameld, en per stap bekijkt het waterschap of deze wensen en kansen meegenomen kunnen worden.

2.4. Terugblik op participatieproces in deze stap

De afgelopen maanden heeft HDSR in samenwerking met haar gebiedspartners gewerkt aan het integreren van wensen en kansen in het dijkontwerp. De partners treffen elkaar maandelijks in het ambtelijke werkgroep overleg.

3. Inventarisatie van de bouwstenen

In het ontwerpproces wordt gewerkt van grof naar fijn en van vele mogelijke oplossingen via kansrijke oplossingen tot één voorkeursalternatief (zie Nota van Uitgangspunten, H4).

3.1. Technische bouwstenen

Een technische bouwsteen is een maatregel dat een specifiek faalmechanisme van de dijk oplost. Op basis van de waterveiligheidsopgave (Nota van Uitgangspunten H3.1.

Toon meer resultaten