3. Inventarisatie van de bouwstenen

In het ontwerpproces wordt gewerkt van grof naar fijn en van vele mogelijke oplossingen via kansrijke oplossingen tot één voorkeursalternatief (zie Nota van Uitgangspunten, H4). Om te komen tot de kansrijke oplossingen (H6) zijn de mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking in beeld gebracht (H4.3). Deze mogelijke oplossingen zijn opgebouwd uit bouwstenen. Een bouwsteen is een maatregel dat een specifiek faalmechanisme van de dijk oplost (technische bouwsteen (H3.1) of een ambitie nabij de dijk realiseert (omgevingsbouwsteen (H3.2)). Dit kan voor het waterveiligheidsprobleem zijn, maar ook een probleem in de omgeving zoals een verkeersonveilige situatie. In deze gebiedsgerichte aanpak zijn de technische bouwstenen en omgevingsbouwstenen gecombineerd tot mogelijke oplossingen om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen.