1.2. De dijkversterking in fasen

De dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. Doel van de verkenning is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen, het voorkeursalternatief, wat maatschappelijk gedragen en bestuurlijk goedgekeurd is. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief vervolgens uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor formele besluitvorming en de vergunningen. Na de wettelijke procedure kan realisatie van de dijkversterking beginnen.

Planning dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis op hoofdlijnen (de jaartallen en doorlooptijden zijn indicatief):

De dijkversterking bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. De verkenningsfase bestaat uit drie stappen:

  • Stap 1: Inventariseren van uitgangspunten, welke afgerond is met de Nota van Uitgangspunten;

  • Stap 2: Inventariseren van bouwstenen, mogelijke oplossingen en selectie kansrijke oplossingen;

  • Stap 3: Afweging en samenstellen van een voorkeursalternatief (VKA).

Het rapport dat u nu leest is het resultaat van stap 2: Nota kansrijke oplossingen.