4.1. Wat zijn mogelijke oplossingen?

HDSR wil de dijkversterking aangrijpen om samen met andere partijen voor een gebiedsgerichte aanpak te gaan. Daarbij worden voor ambities die verder gaan dan de waterveiligheidsopgave de samenwerking gezocht (H2). Met deze gebiedsgerichte aanpak zijn de waterveiligheidsopgave, het huidige karakter van het gebied, de ambities van de gebiedspartners en de wensen/aandachtspunten vanuit de omgeving meegenomen.

Het samenstellen (H4) en afwegen (H5) van de mogelijke oplossingen is de stap tussen de bouwstenen (H3) en de kansrijke oplossingen (H6). Op basis van de thema’s (H2.4) zijn zes mogelijke oplossingen samengesteld waarmee alle technische bouwstenen en de omgevingsbouwstenen een plek gekregen hebben in minstens één van de mogelijke oplossingen.

Figuur 4.1: Om locatie specifiek te kunnen ontwerpen, beoordelen en afstemmen is een ruimtelijke indeling gemaakt waarbij het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis is opgesplitst in 3 landschapseenheden, 9 deeltrajecten en 23 dijkvakken (de 23 dijkvakken zijn van belang voor de technische dimensies van de dijk, maar zijn weinig tot niet van belang het ontwerp van de dijk in de verkenningsfase).

Voor de thema’s zijn combinaties gemaakt van technische bouwstenen en omgevingsbouwstenen die het gekozen thema zo veel mogelijk ondersteunen en tegelijkertijd de waterveiligheidsopgave oplossen (Nota van Uitgangspunten, H3.1). De landschapseenheden en de karakteristiek van het gebied hebben geholpen de bouwstenen een plek gegeven, bijvoorbeeld dat omgevingsbouwstenen die bijdragen aan intensieve vormen van recreatie in de uiterwaard passen in het gebied ten westen van Fort Honswijk, terwijl ten oosten van het Fort omgevingsbouwstenen die bijdragen aan natuur of extensieve recreatie beter passend zijn.

Met de zes mogelijke oplossingen is een zo breed mogelijk spectrum aan mogelijkheden voor de dijkversterking onderzocht. De mogelijke oplossingen zijn op kaart weergegeven zodat het ruimtelijk beeld van de oplossing en de locaties van de bouwstenen inzichtelijk zijn.