2.3. Wensen vanuit de omgeving

Uiteraard kunnen ook anderen dan de gebiedspartners wensen aandragen. Wensen en kansen die bewoners zien worden verzameld, en per stap bekijkt het waterschap of deze wensen en kansen meegenomen kunnen worden. De manier waarop deze wensen, ambities en ideeën ingebracht kunnen worden is ook in de Nota van Uitgangspunten beschreven.

We kijken daarbij met name naar wensen die van invloed zijn op de fase van het ontwerpproces waarin we ons bevinden. Dat wil zeggen: heeft de wens invloed op de vorm van de dijk? Dan wordt het honoreringsproces doorlopen. Heeft de wens geen invloed op de vorm van de dijk en kan deze eventueel later in het proces ook toegekend worden? Dan wordt deze geparkeerd voor een volgende fase – het honoreringsadvies is dan nog open. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van prullenbakken langs de weg.

Stapsgewijs gaat dit als volgt (zie ook kader meekoppelkansen, Nota van Uitgangspunten H4.3.3):

  1. Inventarisatie: HDSR inventariseert en noteert alle wensen van de omgeving die bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen in bewonersbijeenkomsten of thematafels. Daarnaast kunnen mensen altijd het waterschap zelf benaderen als zij wensen hebben die mogelijk kunnen worden meegenomen in de dijkversterking.

  2. Verificatie: bij het noteren willen we de wensen zo helder mogelijk formuleren. Is de wens onduidelijk, dan vraagt HDSR aan de indiener of deze de wens kan verduidelijken.

  3. Honoreringsproces. Om te komen tot een honoreringsadvies worden zes eisen doorlopen:

  • De meekoppelkans mag geen negatief effect hebben op de waterveiligheid.

  • De meekoppelkans moet op tijd uitvoerbaar zijn, dat wil zeggen: mee kunnen gaan in het tijdspad van de dijkversterking.

  • De meekoppelkans moet vergunbaar zijn.

  • De meekoppelkans dient voldoende draagvlak in de omgeving te hebben.

  • Er dient voldoende zicht te zijn op financiering.

  • Er zijn geen grote risico’s verbonden aan het uitvoeren van de meekoppelkans.

Een overzicht van de geïnventariseerde wensen is hier te zien. De indiener wordt op de hoogte gebracht van de status van zijn wens.