1.3. Wat staat er in deze Nota Kansrijke Oplossingen?

Tijdens stap 2 binnen de verkenningsfase brengen we mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking in beeld en selecteren we vervolgens kansrijke oplossingen. Dit proces en de resultaten hiervan zijn vastgelegd in deze Nota van Kansrijke Oplossingen.

In het ontwerpproces wordt van ‘grof naar fijn’ (zie Figuur 1.1) gewerkt. Het voorkeursalternatief voor de dijkversterking komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen (zie H3) en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen. Bij het afwegen wordt steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder worden onderzocht en welke afvallen. In de verschillende stappen van de verkenningsfase hebben techniek, omgeving en ruimtelijke kwaliteit steeds invloed op de afweging. Op basis van de projectdoelstelling en vanuit verschillende thema’s in het gebied zijn bouwstenen gecombineerd tot mogelijke en kansrijke oplossingen. Na deze stap volgen de kansrijke alternatieven om uiteindelijk te komen tot één voorkeursalternatief.

Deze Nota Kansrijke Oplossingen is de weergave van stap 2 binnen het ontwerpproces. Keuzes om bepaalde oplossingsrichtingen voor de dijkversterking te onderzoeken of juist af te laten vallen staan beschreven in de Nota Kansrijke Oplossingen zodat deze voor alle partijen duidelijk zijn.

Figuur 1.1 Schematische weergave van het ontwerpproces (klik hier voor vergroting).

Om tot een zo breed mogelijk bestuurlijk en maatschappelijk gedragen ontwerp te kunnen komen met een zo maximaal mogelijk maatschappelijke meerwaarde (zie projectdoelstelling) is een overzicht gemaakt van de thema’s en ambities voor het project (zie H2). Hierbij wordt ingegaan op wensen en meekoppelkansen uit de omgeving en de visie op ruimtelijke kwaliteit. Van de start tot aan de vaststelling van de kansrijke oplossingen zijn omwonenden, gebiedspartners en andere betrokkenen (actief) betrokken en dit zal ook het geval zijn bij het vervolg van dit project. Al deze informatie vormt samen met informatie vanuit techniek de input voor het ontwerpproces.

Het beoordelen en afwegen van maatregelen voor de dijkversterking begint met het selecteren van bouwstenen, losse maatregelen die een specifiek faalmechanisme (zie definitie faalmechanisme) van de dijk oplost of een ambitie nabij de dijk realiseert. Op basis van de veiligheidsopgave voor de dijk en wensen uit de omgeving is een breed scala aan technische bouwstenen en omgevingsbouwstenen beschreven (zie H3).

Met de bouwstenen zijn vervolgens zes mogelijke oplossingen samengesteld (zie H4). Een mogelijke oplossing is een mogelijke manier om de dijk te versterken door een combinatie van technische bouwstenen en omgevingsbouwstenen, waarbij de bouwstenen een plek krijgen in het gebied. Eerst is onderzocht op welke locaties langs de dijk bepaalde technische bouwstenen onwenselijk zijn. Deze zijn niet opgenomen in een mogelijke oplossing. Vervolgens zijn op basis van de karakteristiek van het gebied verschillende invalshoeken/thema’s gekozen waarvoor een mogelijke oplossing is samengesteld.

Op basis van de aanscherping van de veiligheidsopgave van de dijk en de afweging van de mogelijke oplossingen met een beoordelingskader is bepaald welke gedeelten van de mogelijke oplossingen wel of niet kansrijk zijn (zie H5). Vervolgens zijn drie kansrijke oplossingen samengesteld (zie H6).

In H7 wordt een doorkijk gegeven over hoe we, nu de kansrijke oplossingen zijn vastgesteld, tot een ontwerp op hoofdlijnen (voorkeursalternatief) voor de dijk komen.