4.3.6 Versterking Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het behoud en herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) staat in deze mogelijke oplossing centraal. Deze oplossing is tot stand gekomen met het oog op de mogelijke status van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed. In deze oplossing staat het behoud van alle waarden die met de NHW te maken hebben centraal, tezamen met het op historisch verantwoorde wijze terugbrengen van elementen van de NHW, ook in relatie tot de dijk. Dit leidt tot een divers dijkbeeld, omdat de dijk zich voegt naar het wel of niet aanwezig zijn van NHW-erfgoed in de directe omgeving.

Om de Nieuwe Hollandse Waterlinie zo min mogelijk aan te tasten wordt ter plaatse van de forten de dijk volledig versterkt met constructies. Buiten deze gebieden wordt de dijk juist in grond versterkt. Hierdoor wordt het contrast tussen het waterlinielandschap en de andere delen groter. De dijk krijgt hiermee een variërend ruimtelijk beeld wat de onderdelen van de waterlinie benadrukt. Hierdoor wordt de aanwezigheid van het militaire erfgoed als netwerk en onderdeel van het landschap versterkt. De nadruk komt te liggen op de minder zichtbare delen van de waterlinie, zoals de inundatievelden. Door de constructieve dijkversterking subtiel zichtbaar te maken kunnen onderdelen van de NHW, zoals inundatievelden, beter beleefbaar worden gemaakt.

Overige meekoppelkansen zijn gerelateerd aan elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Uitzichtpunten op de dijk worden alleen ter plaatse van objecten van de NHW aangebracht, en wel op dusdanige wijze dat de dijk er niet voor verbreed hoeft te worden. Enkele verdwenen punten van de waterlinie worden op historisch verantwoorde wijze zichtbaar gemaakt langs de dijk. Hier gaat het om de voormalige inlaatsluis bij Fort Honswijk en de Batterij Noordelijke Lekdijk. Ook wordt de route naar het Liniepontje vanaf het Werk aan de Groeneweg benadrukt. Het liniepontje verbindt de onderdelen van de Waterlinie aan beide zijden van de Lek met elkaar, zonder dat ze impact heeft op het historische uiterlijk van de forten en stellingen.

Figuur 4.12 Kaart van mogelijke oplossing 6 – Dijk als versterker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Figuur 4.13 Bouwstenen toegepast in mogelijke oplossing 6 – Dijk als versterker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.