3.1. Technische bouwstenen

Een technische bouwsteen is een maatregel dat een specifiek faalmechanisme van de dijk oplost. Op basis van de waterveiligheidsopgave (Nota van Uitgangspunten H3.1.3), waarin vier faalmechanismen zijn beschouwd (hoogte, macrostabiliteit binnenwaarts en buitenwaarts en piping), is de conclusie dat de gehele dijk op één of meerdere faalmechanismen niet voldoet en daarom is afgekeurd. In de hierop volgende paragrafen (H3.1.1 t/m H3.1.3) zijn de technische bouwstenen beschreven die de faalmechanismen van de dijk oplossen. Bij elke bouwsteen is aangegeven welk doel de bouwsteen beoogt en op welke wijze de bouwsteen het faalmechanisme oplost. Daarnaast zijn ook de voor- en nadelen en het ruimtebeslag indicatief weergegeven per bouwsteen. Alle technische bouwstenen worden ontworpen op een levensduur van 50 jaar (of meer). Het beheer en onderhoud verschilt per bouwsteen. Een drainageconstructie vraagt meer onderhoud dan bijvoorbeeld een damwand (ondoorlatend scherm) of een pipingberm (grond). De hierna gepresenteerde technische bouwstenen zijn op dit moment de meest gangbare toepassingen in dijkversterkingsprojecten. De innovaties in de dijkversterkings-sector volgen zich razendsnel op en HDSR zit hier met haar aannemers ook voor in. Dit betekent dat de volgende lijst niet uitputtend is.

Bouwstenen voor het faalmechanisme hoogte zijn niet opgenomen. In de waterveiligheidsopgave (Nota van Uitgangspunten, H3.1.3) betreft het maar een klein stuk van de dijk. Bovendien werd verwacht dat bij de aangescherpte veiligheidsanalyse (H5.1) deze opgaven zou vervallen. Uit de aangescherpte veiligheidsanalyse blijkt inderdaad dat er voor project Culemborgse Veer – Beatrixsluis geen hoogteopgave is.

Technische bouwstenen die bestaan uit een tijdelijke maatregel zijn ook niet opgenomen. HDSR wil de waterveiligheidsopgave oplossen met een permanente maatregel. Wel beoordelen we in de stap richting Voorkeursalternatief of de realisatie van permanente maatregelen voor het faalmechanisme piping voor bepaalde delen van de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis kunnen worden uitgesteld. Dit zou beargumenteerd kunnen worden besloten aan de hand van de Beslisboom Piping.