6.1. Dijk als behouder en versterker van de bestaande situatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Figuur 6.1: Kansrijke oplossing 1, locaties van de profielen op basis van dijkvakken. De profielen kunnen bekeken worden in figuur 6.3.

Deze kansrijke oplossing lijkt sterk op mogelijke oplossing 1 (zie H4.3.1). Hierbij wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande situatie door het versterken van de dijk met constructies (zie H3.2). Dit is gunstig voor agrariërs en bewoners omdat zij hun percelen/tuinen kunnen blijven gebruiken op de manier zoals zij dat nu ook doen. Er wordt niet uitgegaan van het meekoppelen van wensen en ambities, hoewel er wel ruimte is voor dergelijke toevoegingen als die gewenst zijn. Het ruimtelijk beeld zal langs dit gedeelte van de dijk een continu beeld behouden, zoals dat ook in de bestaande situatie het geval is.

Door het versterken met behulp van constructies (zie Figuur 6.1) zal de dijk niet breder worden dan in de bestaande situatie en kunnen alle functies rondom de dijk, zoals agrarische gronden, natuurwaarden en cultuurhistorische elementen, worden behouden.

Net als in mogelijke oplossing 1 (zie H4.3.1) wordt er in deze kansrijke oplossing een beperkte bijdrage geleverd aan het versterken van recreatieve en cultuurhistorische elementen. Op een aantal bijzondere locaties waar in de bestaande situatie al recreatieve punten liggen zullen faciliteiten kleinschalig worden uitgebreid om uitzichtpunten of rustpunten te creëren en deze beter met de dijk te verbinden. Dit gebeurt bij de werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals het Werk aan de Groeneweg, Fort Honswijk en de kazemat nabij de Beatrixsluizen. Het wiel bij de kern Tull en ’t Waal wordt als extra rustpunt toegevoegd om een regelmatige opeenvolging van rustpunten langs de dijk te creëren.

Figuur 6.2 Bouwstenen in kansrijke oplossing 1.

Figuur 6.3 Ruimtebeslag op hoofdlijnen* kansrijke oplossing 1. De zwarte omlijning geeft het huidige ruimtebeslag van de dijk weer. Klik op de vakjes rechtsboven in de kaart voor (1) vergroten (2) veranderen achtergrond en (3) uitklappen legenda. Klik op de locaties van de profielen om dwarsdoorsneden te bekijken.

*Deze kaart geeft het ruimtebeslag van het dijkontwerp op hoofdlijnen weer. Op deze kaart is dus nog niet ingetekend hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld woningen, erven en parkeerplaatsen. Conclusies over deze specifieke locaties zijn op basis van het getekende ruimtebeslag niet te trekken. De uitwerking van deze specifieke locaties volgt op een later moment (planuitwerkingsfase) in het ontwerpproces. Het ruimtebeslag is gebaseerd op de ontwerpgegevens van juli 2020 en kan onderhevig zijn aan wijzigingen.