2.1. Thema’s voor de gebiedsgerichte aanpak

In de Nota van Uitgangspunten en het ruimtelijk kwaliteitskader voor de dijkversterking van Culemborgse Veer - Beatrixsluis is de visie beschreven voor een goede inpassing van de dijk in de omgeving.

De visiepunten uit het ruimtelijke kwaliteitskader zijn:

 1. Ontwikkel de dijk als herkenbare drager: een leesbare en krachtige verdediging tegen het water;

 2. Maak de geschiedenis van de dijk zichtbaar en maak gebruik van historische inspiratie;

 3. Maak de dijk een beleving voor alle gebruikers; versterk de dijk als recreatieve as;

 4. Gebruik de dijk als ecologische verbinding;

 5. Maak het verschil tussen de Lekdijk en kruisende structuren zichtbaar;

 6. Behoud woningen en gebouwen en behoud/verbeter beplantingsstructuren.

Door bovenstaande visiepunten en de ambities en wensen uit het gebied te combineren (zie 2.1 en 2.2) zijn thema’s naar voren gekomen die passend zijn bij het gebied nu en toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt een ‘gebiedsgerichte aanpak’ genoemd. De thema’s voor de gebiedsgerichte aanpak zijn in de projectdoelstelling (H1.1) geborgd binnen de twee subdoelstellingen (Tabel 5-3 in H5.2.2): ‘bestuurlijk en maatschappelijk gedragen en maatschappelijke meerwaarde’ en ‘inpassing in de omgeving’.

De thema’s geven samen met de maatregelen waarmee de waterveiligheidsopgave wordt aangepakt richting aan de samenstelling van de oplossingen voor de dijkversterking. Hieronder zijn de thema’s per subdoelstelling toegelicht:

Inpassing in de omgeving

Het gaat hier over de vormgeving van de dijk en de omgeving op het grote schaalniveau (landschap en dijkprofiel) die passend is bij het karakter van het gebied en het landschap:

 • De dijk als herkenbare landschappelijke drager en continu dijkbeeld;

 • Behoud woningen en gebouwen;

 • Onderscheid tussen dijk en kruisende structuren.

Figuur 2.1 Schaalniveaus bij het ruimtelijk kader.

Bestuurlijk en maatschappelijk gedragen en maatschappelijke meerwaarde

Er zijn vier thema’s die door functies in en gebruik van het gebied van belang zijn in relatie tot de dijk (zie Figuur 2.2):

 • Agrarisch;

 • Natuur & duurzaamheid;

 • Recreatie & Mobiliteit;

 • Cultuurhistorie.

Bovenstaande thema’s zijn besproken in ‘thematafels’ met de omgeving, waarin informatie, wensen en ideeën zijn opgehaald (H2.4).

Figuur 2.2: Divers karakter en gebruik van de Lekdijk: Wonen, landbouw, cultuurhistorie en natuur.