3.2. Omgevingsbouwstenen

Een omgevingsbouwsteen is een maatregel die een ambitie, wens of meekoppelkans nabij of op de dijk realiseert. Enkele omgevingsbouwstenen beïnvloeden de vorm of het profiel van de dijk (Figuur 2.1, H2.1) over een grotere lengte en hebben daarmee invloed op hoofdkeuzes voor de dijkversterking. Dit noemen we ‘vormbepalende omgevingsbouwstenen’. De meeste omgevingsbouwstenen beïnvloeden deze vorm niet zodanig omdat ze bijvoorbeeld alleen impact hebben op een plek of element of op aan de dijk.

Vormbepalende omgevingsbouwstenen nemen we mee in de verkenningsfase (H1.2) omdat deze de keuze voor het voorkeursalternatief mede kunnen bepalen. Deze vormbepalende omgevingsbouwstenen zijn per thema (H2.4) in de volgende paragrafen beschreven. Hierbij is aangegeven welk doel de bouwsteen beoogt en op welke wijze de bouwsteen de ambitie uit de omgeving vervult. Daarnaast zijn ook de voor- en nadelen benoemd per bouwsteen

Omgevingsbouwstenen die (in het geval van project Culemborgse Veer-Beatrixsluis) niet van invloed zijn op de vorm van de dijk zijn weergegeven in Figuur 3.1. Deze zijn niet onderscheidend bij dit project en de keuze van het voorkeursalternatief. Voor deze omgevingsbouwstenen geldt dat ze verder worden (indien nog van toepassing) uitgewerkt in de planuitwerkingsfase.

Figuur 3.1: Meekoppelkansen zonder invloed op de vorm van de dijk.

In de volgende paragrafen worden de meekoppelkansen die invloed hebben op de vorm van de dijk uitgebreid toegelicht.