2.4. Terugblik op participatieproces in deze stap

De afgelopen maanden heeft HDSR in samenwerking met haar gebiedspartners gewerkt aan het integreren van wensen en kansen in het dijkontwerp. De partners treffen elkaar maandelijks in het ambtelijke werkgroep overleg. Daarnaast worden ook bredere overleggen georganiseerd.

Naast de gebiedspartners wil het waterschap ook de bredere omgeving betrekken. Hoe de omgeving betrokken wordt is beschreven in de Nota van Uitgangspunten (H4.3.2).

Participatie tot nu toe

De afgelopen periode heeft het waterschap op de volgende manieren contact gehad met bewoners en belanghebbenden.

In een integrale (en vanwege Covid-19 digitale) ontwerpsessie is samen met de betrokken organisaties in het gebied nagedacht over het veiliger en mooier maken van de dijk. Aanwezig waren de Provincie Utrecht, Gemeente Houten en Gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Midden Nederland.

Hierop volgend hebben een vijftal digitale thematafels plaatsgevonden. Hierbij waren lokale experts en gebiedspartners aanwezig. Tijdens deze thematafels zijn gericht mogelijke oplossingen passend bij het thema van de thematafel besproken. Op basis van de opgehaalde informatie heeft HDSR de mogelijke oplossingen aangescherpt. De presentatie met de mogelijke oplossingen is te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Tijdens een eerste bewonersavond in 2019 hebben bewoners aangegeven gedoseerd betrokken te willen worden bij deze dijkversterking. Het contact met omwonenden heeft zich derhalve beperkt tot (1) informeren via de nieuwsbrief en (2) bewonersactiviteiten (fysiek en digitaal) waarop de kansrijke oplossingen zijn gedeeld met de omgeving. Daarnaast is de mogelijkheid om via de mail of telefonisch in contact te treden met het waterschap rondom deze periode extra onder de aandacht gebracht.

In de NKO die u nu leest koppelt HDSR terug hoe met ingebrachte wensen en ideeën vanuit de omgeving (H2.3) wordt omgegaan.

Keukentafelgesprekken met belanghebbenden vinden continue en naar behoefte plaats.

Participatie tijdens het vervolg van de Verkenningsfase

Voorafgaand aan belangrijke mijlpalen organiseert HDSR minimaal één openbare, interactieve informatieavond. Aanwezigen kunnen tijdens een informatieavond mee denken over een nota voordat deze wordt vastgesteld. Voor de verkenningsfase staat nog één moment van bewonersactiviteit voor vaststelling van de Conceptnota Voorkeursalternatief op de planning.

Wanneer een Nota afgerond is, is het mogelijk om daar online op te reageren. Het waterschap kondigt dit van tevoren per brief en online aan. Het waterschap geeft dan na afloop weer hoe de reacties verwerkt worden.

Wie daar geïnteresseerd in is, kan actief deelnemen aan een thematisch rondetafelgesprek, over bijvoorbeeld het thema natuur, of cultuurhistorie.

Waar nodig, haalt het waterschap in bilaterale keukentafelgesprekken met direct- belanghebbenden de benodigde informatie op en stemt het plan af. Het is ook mogelijk om schriftelijk vragen te stellen of te reageren op de plannen. Dit kan via sterkelekdijk@hdsr.nl of via telefoonnummer 030-6345700.

De omgeving wordt via de website en via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen van het dijkversterkingsproject.