4.2. Afgevallen technische bouwstenen per deeltraject

De technische bouwstenen passen vrijwel langs het gehele dijktraject. Op een aantal locaties langs de dijk zijn een deel van deze technische bouwstenen om een faalmechanisme (zie definitie faalmechanisme) op te lossen echter onwenselijk doordat effecten onacceptabel zijn. Voorafgaand aan het samenstellen van de mogelijke oplossingen is onderzocht op welke locaties langs de dijk de technische bouwstenen onwenselijk (zie NKO Bijlage Effectbeoordeling, H3) zijn. Hierbij is uitgegaan van het ruimtebeslag van de technische bouwstenen (in grond) zoals is weergegeven in de NKO Bijlage Effectbeoordeling. Daar waar een bepaalde technische bouwsteen onwenselijk is, is deze niet meegenomen bij het samenstellen van de mogelijke oplossingen.

Op drie deeltrajecten (1, 3 en 5) zijn bepaalde technische bouwstenen onwenselijk:

Tabel 4.1: Locaties waar bepaalde technische bouwstenen afvallen (oranje gemarkeerd)

Hieronder volgt een toelichting op de onwenselijke technische bouwstenen bij de drie deeltrajecten.

Onwenselijke technische bouwstenen deeltraject 1 – bij de Voorhavendijk

In 2019 zijn de werkzaamheden van de aanleg van de derde kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal afgerond. Het ruimtebeslag van de bouwstenen buitendijks in grond voor macrostabiliteit buitenwaarts en buitendijks in grond voor piping loopt door tot in het Lekkanaal. Het is zeer onwenselijk om de verbreding (deels) van het Lekkanaal weer ongedaan te maken. De realisatie van deze twee technische bouwstenen op dit deeltraject worden daarom als onwenselijk geacht.

Onwenselijke technische bouwstenen deeltraject 3 – bij de kern Tull en ‘t Waal

Toepassen van de technische bouwsteen binnendijks in grond voor piping leidt tot het sterk raken van de kern van Tull en ’t Waal. Vanaf de dijk gezien worden meerdere rijen woningen geraakt, in totaal meer dan 30. De realisatie van deze technische bouwsteen op dit deeltraject wordt daarom als onwenselijk geacht. De technische bouwsteen binnendijks in grond voor macrostabiliteit binnenwaarts is ook niet inpasbaar bij de kern van Tull en ’t Waal zonder huizen te raken, tenzij dit gecombineerd wordt met een andere technische bouwsteen. In dat laatste geval hoeft de grondoplossing namelijk minder groot te zijn waardoor (negatieve) effecten kleiner zijn.

Onwenselijke technische bouwstenen deeltraject 6 – bij Fort Honswijk

Fort Honswijk is een rijksmonument en een belangrijke recreatievoorziening in het projectgebied. Het fort vormt een baken in het landschap waar de dijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie elkaar kruisen. Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is Fort Honswijk voorgedragen om deel uit te maken van het UNESCO-werelderfgoed. Dit alles bij elkaar maakt het onwenselijk om Fort Honswijk aan te tasten. De technische bouwstenen binnendijks in grond voor macrostabiliteit binnenwaarts en piping en de technische bouwsteen buitendijks in grond voor piping tasten Fort Honswijk sterk aan. De realisatie van deze technische bouwstenen op dit deeltraject wordt daarom als onwenselijk geacht (later in het ontwerpproces, na herijking van de veiligheidsopgave, is gebleken dat er bij Fort Honswijk geen opgave is, met andere woorden, er is geen versterking nodig op dit deeltraject).

Meer informatie: