6.1.4 Meekoppelkansen

Alle meekoppelkansen (H3.1) zullen in de planuitwerkingsfase verder worden uitgewerkt. Nu bekende aandachtspunten bij de uitwerking van deze kansen zijn:

  • Bereikbare en veilige Lekdijk: bij de nieuwe weginrichting en daarbij met name de materialisatie van bermen is beheer een belangrijk aandachtspunt. De bermen maken onderdeel uit van de waterkering;

  • De buitendijkse voorlandverbetering en Honswijkerwaard zullen vanuit één integraal ontwerp uitgewerkt moeten worden om zowel de nieuwe natuurwaarden als de waterveiligheid te borgen in het ontwerp. Zie H6.2 voor een uitgebreide toelichting van deze kans;

  • Integrale inrichting van uiterwaarden met natuurontwikkeling en recreatiewensen in de Steenwaard en Morgenstond wordt in de planuitwerkingsfase meegenomen als meekoppelkans of raakvlakproject;

  • De taludverflauwing naar 1:3 (in het kader van het duurzaam beheer van de taluds) van zowel de binnen- als buitendijkse taluds heeft tot gevolg dat het ruimtebeslag van de dijk zal op veel plekken (met name buitendijks) groter zal worden. De effecten van deze meekoppelkans dienen in kaart gebracht te worden.

  • Bij de kazemat Vreeswijk-Oost en Fort Honswijk zijn buitendijks recreatieve punten voorgesteld in de vorm van een dijktribune of zitelementen in het dijktalud. Bij het vormgeven van deze elementen moet het dijktalud goed zichtbaar blijft voor beheer en onderhoud. Ook de grasbekleding mag niet worden aangetast;

  • Voor de uitwerking van de voormalige Batterij Noordelijke Lekdijk en Werk aan de Groeneweg zal de historie van deze plekken als inspiratie moeten dienen i.r.t. het zichtbaar/beleefbaar maken van deze elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De historie van de plek dient in balans met de continuïteit van de dijk vormgegeven te worden.