6.1.2 Duurzaamheid

Duurzaamheid is erg belangrijk en tegelijkertijd op vele manieren uitlegbaar. In de Nota van Uitgangspunten (H4.2.4) staat beschreven hoe door HDSR, het HWBP en in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Sterke Lekdijk invulling is gegeven aan duurzaamheid en hoe dit vervolgens is meegenomen in de duurzaamheidsaanpak voor de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

In de verkenningsfase is duurzaamheid als integraal onderdeel meegenomen in de afweging van de oplossingen en alternatieven. Dit komt zowel tot uiting in aspecten uit het beoordelingskader als in de reflectie op het bereiken van de projectdoelstelling. Met behulp van DuboCalc is duurzaamheid kwantitatief gemaakt.

HDSR staat voor Duurzaam Opdrachtgeverschap. In de planuitwerkingsfase zullen de zes focusgebieden: materialen, ecologie & biodiversiteit, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, investeringen en energie de volle aandacht krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (mede) realiseren van meekoppelkansen (b.v. bloemrijke dijk), goed nadenken over het energieverbruik en materiaal tijdens de aanlegfase (b.v. hergebruik van grond en emissie loos aanleggen) en door een goede inpassing van de dijkversterking (ruimtelijke kwaliteit). DuboCalc zal weer als hulpmiddel gebruikt worden om duurzaamheid te kwantificeren. Samen met de innovatiepartners streeft HDSR naar een emissieloze realisatie.