5.5 Stand van zaken meekoppelkansen

De meekoppelkansen (zie H3.1) worden door de indieners onderzocht op hun haalbaarheid, waarbij ook onderzocht wordt of de planning van de dijkversterking haalbaar is. Voor iedere meekoppelkans wordt een eigen schetsontwerp opgesteld.

Het VKA maakt de meekoppelkansen niet onmogelijk, wat betekent dat in het VKA de ruimte laat om de meekoppelkansen in de planuitwerkingsfase in detail mee te nemen in het ontwerp. Alle meekoppelkansen worden in meer detail uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Op basis van deze verdere uitwerking kan besloten worden of de meekoppelkans meegenomen kan worden in de realisatie van de dijkversterking.

Verkenning invulling van het Icoongebied

Deze meekoppelkans wordt getrokken door de provincie Utrecht. Het gaat hier om de potentiële ontwikkeling van een groot gebied (van de Linielanding tot aan Werk aan de Groeneweg). Onderdelen van het Icoongebied die dichter bij de dijk liggen, worden meegenomen als meekoppelkans voor de planuitwerkingsfase. Dit zijn in ieder geval:

  • Het beleefbaar maken van de Batterij Noordelijke Lekdijk;

  • Het beter en veiliger bereikbaar maken van Werk aan de Groeneweg voor wandelaars en fietsers, en verbinding met de Liniepont verbeteren voor fietsers en voetgangers;

  • Beter bereikbaar en beleefbaar maken verplaatste kazemat Vreeswijk Oost.

Tot aan april 2021 wordt gewerkt aan een kostenraming en schetsontwerp van deze onderdelen. Voor elementen die wat verder van de dijk af liggen, is het niet noodzakelijk om ze mee te nemen in de planning van de dijkversterking. Deze onderdelen worden opgenomen als raakvlakproject. In 2021 wordt gewerkt aan een gebiedsperspectief voor het gehele Icoongebied, inclusief de raakvlakprojecten.

Inlaatsluis Fort Honswijk

De gemeente Houten is initiatiefnemer van deze meekoppelkans, en onderzoekt welke mogelijkheden haalbaar zijn om de inlaatsluis bij Fort Honswijk zichtbaar te maken of weer terug te brengen. De meekoppelkans kan worden meegenomen in de planuitwerkingsfase van de dijkversterking. Voor de zomer 2021 moet duidelijk zijn op welke manier de sluis hersteld danwel beleefbaar gemaakt kan worden binnen het beschikbare budget. Op het moment van schrijven van dit rapport wordt gewerkt aan een variant waarbij de sluisdeuren binnendijks in enige vorm kunnen worden teruggebracht.

Verkenning natuurontwikkeling in de Uiterwaarden

Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat zijn de initiatiefnemers van deze meekoppelkans – hierbij wordt aangesloten bij de natuurdoelen vanuit het Project Natuurlijk Uiterwaarden van de provincie, en vanuit de Kaderrichtlijn Water van Rijkswaterstaat. In maart 2021 wordt een schetsontwerp van deze meekoppelkans afgerond. Voor de uiterwaarden geldt dat de natuurontwikkeling van de Steenwaard en Morgenstond meegenomen kan worden in de planuitwerkingsfase. Voor de Honswijkerwaard geldt echter dat ontwikkeling hiervan al meegenomen dient te worden in de verkenningsfase, dus bij het vaststellen van dit voorkeursalternatief. Dit komt omdat de mogelijke natuurontwikkeling van invloed kan zijn op de methode van dijkversterking. Er is daarom op dit deel van de dijk nog geen keus gemaakt tussen voorlandverbetering of een constructie. Meer informatie over de natuurontwikkeling in de Honswijkerwaard is terug te vinden in paragraaf 6.2.

Ecologie van de dijk

Het doel van deze meekoppelkans is tweeledig: het benutten van de Lekdijk als ecologische oost-westverbinding en het (meer) met elkaar verbinden van de binnen- en buitendijkse natuurwaarden. HDSR en provincie werken samen aan een Natuuronderlegger voor de gehele Lekdijk. Deze dient als basis voor de uitwerking van deze meekoppelkans voor de planuitwerkingsfase. Vanaf april 2021 werkt HDSR deze meekoppelkans verder uit.

Bereikbare en veilige Lekdijk

De gemeente Houten is initiatiefnemer van deze meekoppelkans. Voor de gehele Sterke Lekdijk is een Visie Mobiliteit en Recreatie opgesteld; het hierop volgende beeldkwaliteitsplan wordt uitgewerkt van januari tot medio 2021. De inrichting van de weg zal hierop aansluiten. Daarnaast wordt de mogelijkheid van verbreding op delen van het traject en de financiële voordelen van meekoppelen begin 2021 onderzocht. De gemeente Houten neemt een besluit over de financiële haalbaarheid in medio 2021.

Taludverflauwing

Voor een duurzaam beheer van de taluds streeft HDSR naar 1:3 taluds aan zowel binnen als buitendijkse zijde:

  • Tussen de Beatrixsluis en Fort Honswijk is de grasbekleding aan de binnendijkse zijde afgekeurd en valt deze taludverflauwing onder de dijkversterkingsopgave.

  • Tussen Fort Honswijk en het Culemborgse Veer is de dijk hoger dan in het oostelijk deel, waardoor de grasbekleding daar is goedgekeurd. Hier is de taludverflauwing evenals over de gehele dijklengte buitendijks een meekoppelkans.

  • De taludverflauwing wordt in de planuitweringsfase verder uitgewerkt.