1. Het project

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is een deelproject van Sterke Lekdijk. Het project bevindt zich aan het einde van de verkenningsfase.

1.1 Dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden en West Nederland tegen overstroming.

1.2 De dijkversterking in fasen

De dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase.

1.3 Wat staat in deze Nota Voorkeursalternatief?

Tijdens de derde en laatste stap binnen de verkenningsfase zijn de kansrijke oplossingen om de dijk te versterken aangescherpt tot drie kansrijke alternatieven (zie Nota Kansrijke oplossingen).

2. De doelstelling en opgave voor de dijk

De projectdoelstelling van de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is:

2.1 Waterveiligheidsopgave

De waterveiligheidsopgave is de aanleiding voor de dijkversterking, met als doel een goede bescherming tegen overstromingen te kunnen blijven garanderen.

2.1.1 Aanscherping waterveiligheidsopgave

Tijdens de verkenningsfase van de dijkversterking wordt van grof naar fijn gewerkt. Op basis van steeds meer beschikbare informatie verkrijgen we stapsgewijs een steeds betrouwbaarder en preciezer oordeel over de sterkte van de huidige dijk.

2.1.2 Inventarisatie technische bouwstenen tegen afschuiven grasbekleding binnentalud

Uit de aangescherpte veiligheidsanalyse (zie H2.1.1) blijkt dat voor het faalmechanisme 'afschuiven grasbekleding binnentalud' een waterveiligheidsopgave aanwezig is voor een aantal dijkvakken ten westen van Fort Honswijk.

2.1.3 Invloed aangescherpte waterveiligheidsopgave op de kansrijke alternatieven

De aanscherping van de waterveiligheidsopgave heeft invloed op de gekozen bouwstenen waaruit de kansrijke alternatieven zijn opgebouwd.

2.2 Inpassingsopgave

De versterking van de dijk heeft fysieke impact op de directe omgeving van de dijk.

Toon meer resultaten