1.3 Wat staat in deze Nota Voorkeursalternatief?

Tijdens de derde en laatste stap binnen de verkenningsfase zijn de kansrijke oplossingen om de dijk te versterken aangescherpt tot drie kansrijke alternatieven (zie Nota Kansrijke oplossingen). Vervolgens zijn de alternatieven afgewogen en is op basis van deze afweging het voorkeursalternatief samengesteld. Dit proces en de resultaten hiervan zijn vastgelegd in deze Nota Voorkeursalternatief.

Figuur 1‑4: Schematische weergave van het ontwerpproces (klik hier voor een vergroting).

In deze Nota Voorkeursalternatief wordt eerst ingegaan op de opgave voor de dijkversterking die bestaat uit een waterveiligheidsopgave, een inpassingsopgave en een gebiedsopgave (H2). Na de vaststelling van de Nota Kansrijke Oplossingen is de waterveiligheidsopgave verder aangescherpt, wat invloed heeft op de dijkversterkingsmaatregelen die nodig zijn.

Vervolgens wordt de samenwerking van HDSR met de omgeving beschreven (H3). Om de gebiedsopgave vorm te geven en om ervoor te zorgen dat omwonenden en belanghebbenden zich kunnen herkennen in het proces en ontwerp van de dijkversterking, zoekt HDSR nadrukkelijk de samenwerking met de omgeving, van overheden tot dijkbewoners en andere belanghebbenden.

Daarna wordt ingegaan op het ontwerpproces van de kansrijke oplossingen naar het voorkeursalternatief (H4). Op basis van de kansrijke oplossingen en de aanscherping van de veiligheidsopgave zijn drie kansrijke alternatieven opgesteld. De effecten van deze alternatieven op de omgeving zijn onderzocht en de bijdrage aan de projectdoelstelling is in beeld gebracht. Aan het eind van dit hoofdstuk staan de uitgangspunten voor het samenstellen van het VKA samengevat.

Dan wordt het voorkeursalternatief gepresenteerd (H5). Daarbij wordt ook ingegaan op de effecten van het VKA op de omgeving, meekoppelkansen en de reflectie op de projectdoelstelling. Verder staat aangegeven wat nodig is voor natuurcompensatie en zijn de levensduurkosten in meer detail beschreven.

Ten slotte wordt een doorkijk gegeven van hoe verder gewerkt gaat worden in de planuitwerkingsfase (H6).