2.1.3 Invloed aangescherpte waterveiligheidsopgave op de kansrijke alternatieven

De aanscherping van de waterveiligheidsopgave heeft invloed op de gekozen bouwstenen waaruit de kansrijke alternatieven zijn opgebouwd. Bouwstenen zijn komen te vervallen omdat deze niet meer nodig zijn voor de waterveiligheid en andersom zijn er bouwstenen bij gekomen omdat deze nodig zijn voor de waterveiligheid. Bij de uitwerking van de kansrijke alternatieven zijn daarom een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpen die zijn gepresenteerd bij de Nota Kanrijke Oplossingen (H6).

Een totaaloverzicht van de wijzigingen per dijkvak is hier overzichtelijk weergegeven. Wanneer een dijkvak na de aangescherpte veiligheidsanalyse blijkt te voldoen voor een faalmechanisme, dan is de bouwsteen die hiervoor nodig was in de kansrijke oplossingen, bij de kansrijke alternatieven komen te vervallen. Ten behoeve van de extra opgave voor het faalmechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ zijn technische bouwsteen toegevoegd.

  • In kansrijk alternatief 1 is de bouwsteen 'aanbrengen verankerd geotextiel' (zie Figuur 2‑5) toegevoegd. Deze bouwsteen past het beste binnen dit kansrijke alternatief, waarin wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande situatie door het versterken van de dijk met constructies (zie H6.1 van de Nota Kansrijke Oplossingen). Door het versterken met behulp van constructies zal de dijk niet breder worden dan in de bestaande situatie en kunnen alle functies rondom de dijk, zoals agrarische gronden, natuurwaarden en cultuurhistorische elementen in de huidige vorm worden behouden.

  • Bij kansrijke alternatieven 2 en 3 is de technische bouwsteen 'taludverflauwing' (zie Figuur 2‑4) toegevoegd. Voor beide alternatieven geldt dat het uitgangspunt is geweest om zoveel mogelijk versterkingsmaatregelen uit te voeren in grond.

De wijzigingen in de kansrijke oplossingen hebben geresulteerd in de kansrijke alternatieven die nader worden beschreven in hoofdstuk 4.